WKRÓTCE
: Zapraszamy na kompleksowe szkolenia „Zamówienia publiczne 2018 w teorii i w praktyce z uwzględnieniem eZamówień i bieżącego orzecznictwa”: 18-22.06.2018 r. – Hotel Villa Baltica, Sopot oraz 27-31.08.2018 r. – Hotel Kahlberg, Krynica Morska. Serdecznie zapraszamy !

Dyrektywy UE w zakresie zamówień publicznych

1. DYREKTYWA KLASYCZNA

Dyrektywa 2004/18/WE - dyrektywa klasyczna (stan na dzień 15 września 2008 roku).

2. DYREKTYWA SEKTOROWA

Dyrektywa 2004/17/WE - dyrektywa sektorowa (stan na dzień 15 września 2008 roku).

3. ZMIANY W DYREKTYWIE KLASYCZNEJ I SEKTOROWEJ

a) - Zmiany w dyrektywach 2004/18/WE, 2004/17/WE i 2009/81/WE wprowadzone rozporządzeniem Komisji Europejskiej 1177/2009 - Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1177/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

b) - Zmiany w dyrektywach 2004/18/WE i 2004/17/WE wprowadzone dyrektywą 2009/81/WE - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.

c) - Zmiany w załącznikach do dyrektyw 2004/18/WE i 2004/17/WE - Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie wykazów podmiotów zamawiających i instytucji zamawiających

d) - Zmiany w załącznikach do dyrektyw 2004/18/WE i 2004/17/WE - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (rozporządzenie stosuje się od dnia 15 września 2008 roku).

4. DYREKTYWY ODWOŁAWCZE

a) Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych.

b) Dyrektywa 89/665/EWG zmieniona dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. - stan na dzień 9 stycznia 2008 r.

c) Dyrektywa 92/13/EWG zmieniona dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. - stan na dzień 9 stycznia 2008 r.

d) Dyrektywa 89/665/EWG - stan na dzień 30 grudnia 1989 r.

e) Dyrektywa 92/13/EWG - stan na dzień 23 marca 1992 r.

5. DYREKTYWA OBRONNA 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.