WKRÓTCE
:
„Podstawy wykluczenia wykonawcy w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2012 r."
W dniu 13 grudnia 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie C-465/11, ustosunkowując się do pytań prejudycjalnych, postawionych przez Krajową Izbę Odwoławczą. Dotyczyły one...
Autor: Hanna Talago-Sławoj, miejsce publikacji: „Zamówienia Publiczne Doradca" nr 1, data publikacji: styczeń 2013 r.
 

 
„Zamówienia w dziedzinie obronności"
Geneza powstania dyrektywy obronnej
Podjęcie prac nad dyrektywą regulującą udzielanie niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa poprzedzone...
Autor: Hanna Talago-Sławoj, miejsce publikacji: „Zamówienia Publiczne Doradca" nr 12, data publikacji: grudzień 2012 r.
 

 
„Implementacja dyrektywy obronnej do polskiego porządku prawnego"
Polski prawodawca, w odróżnieniu od znakomitej większości prawodawców z innych państw Unii Europejskiej, podjął decyzję o implementacji dyrektywy obronnej do krajowego porządku prawnego, poprzez włączenie jej norm...
Autor: Hanna Talago-Sławoj, miejsce publikacji: „Zamówienia Publiczne Doradca" nr 11, data publikacji: listopad 2012 r.
 

 
„Unijny system odwoławczy"
Na unijny system zamówień publicznych składają się zarówno dyrektywy i rozporządzenia regulujące procedury udzielania zamówień, jak i odrębna dyrektywa dotycząca procedur odwoławczych. Zamówienia publiczne stanowią jeden z niewielu obszarów prawa unijnego, w których...
Autor: Hanna Talago-Sławoj, miejsce publikacji: „Zamówienia Publiczne Doradca" nr 6, data publikacji: czerwiec 2012 r.
 

„Konieczność zmian systemowych"
Popieram, co do zasady, wszelkie próby zmierzające od odformalizowania procedur udzielania zamówień, jednak przy dokonywaniu zmian w tym zakresie należy mieć na uwadze wszystkie, możliwe...
Autor: Hanna Talago-Sławoj, miejsce publikacji: „Zamówienia Publiczne Doradca" nr 4, data publikacji: kwiecień 2012 r.
 

„Zamówienia sektorowe poniżej wartości progowej"
Sektorowe podmioty prawa publicznego oraz inne podmioty sektorowe mają obowiązek stosować przepisy Prawa zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień sektorowych o ile szacunkowa wartość zamówienia sektorowego na dostawy lub usługi jest równa lub przekracza równowartość kwoty 387 tys. euro, a w...
Autor: Hanna Talago-Sławoj, miejsce publikacji: „Zamówienia Publiczne Doradca" nr 11, data publikacji: listopad 2011 r.
 

„Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą zawrzeć nową umowę"
Umowa konsorcjum jako podstawa do złożenia wspólnej oferty
Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 Pzp: "Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia". Norma zawarta w ust. 3 tego artykułu stanowi, że: "Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1". To wspólne ubieganie się o wykonanie zamówienia wymaga...
Autor: Hanna Niedziela, miejsce publikacji: "Rzeczpospolita - Dobra Firma", data publikacji: 3 sierpnia 2010 r.
 

„Spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale zasobów osób trzecich"
Wiarygodność wykonawców ubiegających się o zamówienie
Ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje tryb dokonywania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Zamawiający zobowiązani do jej stosowania przed udzieleniem zamówienia zobowiązani są sprawdzić, czy wykonawca składający ofertę...
Autor: Hanna Niedziela, miejsce publikacji: „Zamówienia Publiczne Doradca" nr 8, data publikacji: sierpień 2010 r.
 

 „Zamówienia wspólne"
Art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) (Pzp lub ustawa) wprowadza w ust. 1 normę, wg której: "Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie... zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz". Regulacja ta wyraźne wskazuje na możliwość udzielenia zamówienia...
Autor: Hanna Niedziela, miejsce publikacji: "Zamówienia Publiczne Doradca" nr 9, data publikacji: wrzesień 2010 r.
 

„Elektronizacja zamówień publicznych z perspektywy unijnej”
Elektronizacja zamówień publicznych zgodnie z założeniami unijnymi miała polegać na wprowadzeniu ustandaryzowanych w skali UE rozwiązań wykorzystujących otwarte, interoperacyjne narzędzia elektroniczne i rozwiązania IT dla potrzeb zamówień publicznych....
Autor: Tomasz Łoziński, miejsce publikacji: „Zamówienia Publiczne Doradca" nr 4, data publikacji: maj 2018 r.
 

„Elektronizacja zamówień publicznych z perspektywy krajowej”
Wprowadzenie obowiązku a nie jak dotychczas tylko możliwości stosowania środków elektronicznych w procesie zamówień publicznych jest kolejnym, i to dość znaczącym krokiem Komisji Europejskiej do urzeczywistnienia idei elektronizacji zamówień publicznych. W Polsce wdrożenie tej idei napotyka na istotne trudności…
Autor: Tomasz Łoziński, miejsce publikacji: „Zamówienia Publiczne Doradca" nr 5, data publikacji: czerwiec 2018 r.