WKRÓTCE
:
Oferujemy dwa moduły procedury audytu:

1. Audyt przebiegu postępowania po stronie Zamawiającego
Oferujemy profesjonalny audyt procesu udzielania zamówień publicznych. Dokonujemy weryfikacji poprawności i legalności etapów przygotowania jak i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.

Bogate doświadczenie naszych ekspertów oparte jest m in na weryfikacji poprawności zamówień sektorowych oraz zamówień współfinansowanych ze środków UE.

Posiadamy jedne z największych doświadczeń w kraju w zakresie procedur kontroli projektów współfinansowanych w tym dotyczące korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych
w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

Audyt prowadzony w oparciu o mechanizm checklist pozwala na wnikliwą ocenę legalności postępowania oraz wnioskowanie w zakresie rodzaju ew. naruszeń ustawy Pzp wraz z konsekwencjami dla ważności umowy o zamówienie publiczne ew. skutków finansowych ujawnionych naruszeń.

Przedmiotem analizy są obszary wrażliwe w których popełnione naruszenie przekłada się na zagrożenie dla legalności umowy o zamówienie publiczne. W sposób szczególny badaniu podlegają takie obszary jak:
  • określenie warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • poprawność procesu kwalifikacji wykonawców, procedur wzywania do uzupełniania dokumentów/oświadczeń/pełnomocnictw,
  • legalność oceny ofert ze szczególnym uwzględnieniem procedury odrzucenia ofert,
  • wybór oferty najkorzystniejszej/unieważnienie postępowania,
  • prawidłowość dokonywania zmian umowy o zamówienie publiczne,

2. Audyt ofert po stronie Wykonawcy
Oferujemy profesjonalny audyt procesu przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert składanych przez wykonawców.

Dokonujemy m. in. oceny prawidłowości dokumentów zagranicznych. Koncentrujemy się w tym procesie na obszarach szczególnie wrażliwych na wady m. in. dotyczących kategorii dokumentów niepodlegających uzupełnianiu takich jak ocena zgodności treści oferty z treścią SIWZ czy też prawidłowości wniesienia wadium w postaci niepienieniężnej.

Na zlecenie wykonawców przeprowadzamy również na etapie po złożeniu wniosków/ofert procedurę audytu ofert/wniosków złożonych przez konkurencyjnych wykonawców.
Celem takiej audytu jest wnikliwa ocena dokumentów wraz z formułowaniem wniosków w zakresie strategii postępowania.