WKRÓTCE
: Nowa oferta szkoleń otwartych z zakresu zamówień publicznych. Szczegółowy terminarz wraz z programami szkoleń w zakładce: SZKOLENIA. Serdecznie zapraszamy !
Administrator

Administrator

wtorek, 11 wrzesień 2012 23:30

Karolina Huta

Adwokat, uzyskała dyplom z wyróżnieniem na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystką Fredric G. Levin College of Law na Uniwersytecie Florydzkim.

Działalność zawodową wykonuje w ramach Kancelarii Adwokackiej Adwokat Karolina Huta.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym.  Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności związanych z inwestycjami budowlanymi. Jednocześnie,  zapewnia obsługę prawną jednostek sektora finansów publicznych oraz wykonawców dotyczącą obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz doradztwo na etapie wykonywania umów o zamówienia publiczne w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w prestiżowych warszawskich oraz szczecińskich kancelariach prawnych, a także w departamencie prawnym jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce.

Od 2016 r. współpracuje z Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o., gdzie świadczy usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych. Ponadto, doradza zamawiającym i wykonawcom na etapie realizacji kontraktów oraz w sporach wynikających z inwestycji budowlanych.

czwartek, 13 wrzesień 2012 00:00

Katarzyna Kubiak

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przy WPiA UW we współpracy z Levin College of Law Uniwersytetu Floryda. Prowadzi działalność w ramach Kancelarii Adwokackiej Adwokat Katarzyny Kubiak.

Od 2011 roku zawodowo zajmuje się zamówieniami publicznym. W ramach dotychczasowego zatrudnienia zajmowała się świadczeniem bieżącej pomocy prawnej z zakresu Prawa zamówień publicznych w szczególności dotyczącej branży IT i budowlanej, w tym obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych oraz obsługą prawną wykonawców. Świadczyła usługi kompleksowej obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz doradztwa na etapie wykonywania umów o zamówienia publiczne. W ramach dotychczasowej praktyki z zakresu zamówień publicznych sporządzała dokumentację na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, środki ochrony prawnej, opinie i analizy, a także przeprowadzała na rzecz instytucji wdrażających i pośredniczących kontrole postępowań prowadzonych z udziałem środków pochodzących ze wsparcia unijnego, w szczególności postępowań prowadzonych przez beneficjentów projektów indywidualnych realizowanych w ramach POIG, POIiŚ, PO RPW, PO WM.

Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu odwołań i odpowiedzi na odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacji stron w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Od 2015 r. współpracuje z Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o., gdzie świadczy usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych dotyczące wszystkich etapów postępowania przetargowego, sporządza także opinie, analizy i ekspertyzy w zakresie zamówień publicznych.

czwartek, 20 czerwiec 2013 13:15

Konferencje

Cyklicznie organizujemy i uczestniczymy w konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych w poszczególnych branżach. Stanowią one doskonałe forum wymiany doświadczeń pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami, możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zamówień publicznych, a także zapoznania się z poglądami współpracujących z nami ekspertów z dziedziny zamówień publicznych.W trakcie trwania konferencji oferujemy uczestnikom możliwość zaprezentowania produktów swoich firm.

czwartek, 20 czerwiec 2013 00:00

USTAWA PZP I AKTY WYKONAWCZE

Ustawa Prawo zamówień Publicznych

Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.)

Dz.U.2010.113.759

 

Akty wykonawcze do ustawy Pzp:

 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym(Dz. U. Nr 12, poz. 68).

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. 2013r, poz. 232)

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym(Dz. U. Nr 12, poz. 68).

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych(Dz.U. z 2013 poz. 279).

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231).

7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r. nr 282, poz. 1649).

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1360)

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).

10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. nr 223, poz. 1458).

11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji rocznych zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 155, poz. 1110 z późn. zm.).

12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji rocznych zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 175, poz. 1226).

13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. Nr 128, poz. 885).

14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 120, poz. 820).

15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 49, poz. 470).

 

Rozporządzenia Rady Ministrów

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. Nr 147, poz. 1063).

 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Akty zmieniające (Dz.U.2005 nr 75 poz. 664 2005.04.29), (Dz.U.2010 nr 72 poz. 464 2010.05.07), (Dz.U. 2011 nr 42 poz. 217 2011.03.08) ,(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 365 2012.04.12).

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

poniedziałek, 10 czerwiec 2013 00:00

Pasek przewijany

Nowa oferta szkoleń otwartych z zakresu zamówień publicznych. Szczegółowy terminarz wraz z programami szkoleń w zakładce: SZKOLENIA. Serdecznie zapraszamy !

poniedziałek, 10 czerwiec 2013 22:06

Podręcznik

okadka podrcznik COZPSzanowni Państwo,

Oddajemy do Państwa rąk napisany przez pracowników i współpracowników naszej firmy Podręcznik poświęcony zamówieniom publicznym zatytułowany:

"Nowe podejście do zamówień publicznych"

Publikacja, jako jedyna na rynku zawiera szczegółowe teoretyczne i praktyczne omówienie wszystkich ważniejszych norm ustawy Pzp i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Jest ilustrowana uchwałami i orzecznictwem KIO, sądów powszechnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Stanowi nieoceniony przewodnik po procedurach zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Została napisana przez praktyków, mających największe doświadczenie w prowadzeniu postępowań. Ma ten walor, że omawia najtrudniejsze zagadnienia, z jakimi na co dzień borykają się komisje przetargowe i wykonawcy startujący w przetargach.

Jej autorzy, jako nieliczni w Polsce, z sukcesem przeprowadzili dla zamawiających skomplikowane postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego - procedury tak polecanej w nowym podejściu do zamówień.

Zawiera praktyczne rady i omawia krok po kroku zawiłości systemu. Polecana jest zarówno dla osób, które w swojej codziennej pracy zajmują się przygotowywaniem procedur, jak i dla tych, które skutecznie chcą ubiegać się o zamówienia oraz wszystkich tych, którzy pełnią rolę doradczą dla zamawiających lub wykonawców.
Cena publikacji wynosi 140 zł +5% VAT (147 zł brutto) i zawiera koszty przesyłki.
Dla pierwszych 100 czytelników oferujemy atrakcyjne rabaty!
Publikację można zamówić faksem, przez Internet wypełniając formularz zamówienia (w załączeniu).
Bliższe informacje uzyskacie Państwo w sekretariacie COZP sp. z o.o. pod numerem telefonu 22 865 54 10.

Z poważaniem

Hanna Niedziela
Prezes Zarządu COZP

poniedziałek, 10 czerwiec 2013 00:00

Strona główna

Witamy na stronie Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o.(COZP)

Uprzejmie informujemy, iż zaktualizowaliśmy nasze polityki dotyczące prywatności i przetwarzania danych osobowych.

Informacja o przetwarzanych przez COZP Państwa danych osobowych,

a także o przysługujących Państwu prawach

Nasza firma świadczy usługi doradcze i szkoleniowe w dziedzinie zamówień publicznych.

W ramach usług doradczych zapewniamy zarówno kompleksową obsługę, jak i doraźną pomoc w postępowaniach o zamówienie publiczne. Z naszych usług mogą korzystać zamawiający, jak również wykonawcy ubiegający się o zamówienia.

Chcąc zapewnić możliwość korzystania, za pośrednictwem telefonu, z szybkiej, pewnej i wygodnej formy pomocy doradczej stworzyliśmy TeleCentrum.

Jednocześnie proponujemy Państwu świadczenie usług prawniczych polegających na zastępstwie procesowym i sporządzaniu opinii prawnych przez współpracujące z nami kancelarie.

W zakresie usług szkoleniowych oferujemy możliwość wzięcia udziału w szkoleniach „otwartych", prowadzonych według ustalonego programu, a także „dedykowanych" dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb.

Cyklicznie organizujemy konferencje poświęcone problematyce zamówień publicznych w poszczególnych branżach.

Do Państwa dyspozycji pozostaje zespół doświadczonych wykładowców i doradców w osobach: Hanna Talago-Sławoj, Beata Chojecka, Artur Wawryło, Katarzyna Kubiak oraz Karolina Huta.

Nad sprawami organizacyjnymi czuwają Monika Jakubik-Kalbarczyk i Paula Gałązkiewicz. Księgowość prowadzi Beata Arkutowska.

Zapraszamy do współpracy i wyboru dogodnej dla Państwa formy kontaktu.

Z poważaniem

Hanna Talago - Sławoj
Prezes Zarządu COZP

poniedziałek, 10 czerwiec 2013 22:06

Doradztwo

W ramach usług doradczych zapewniamy zarówno kompleksową obsługę, jak i doraźną pomoc w postępowaniach o zamówienie publiczne. Z naszych usług mogą korzystać zamawiający, jak również wykonawcy ubiegający się o zamówienia.

Usługi doradcze dla zamawiających

Kompleksowa usługa realizowana jest w oparciu o zawartą z zamawiającym stałą umowę na obsługę udzielanych przez niego zamówień lub umowę dotyczącą obsługi konkretnego projektu. Nasz zespół doradców specjalizuje się w szczególności w projektach transportowych i infrastrukturalnych oraz obsłudze zamawiających sektorowych.

Nasza oferta obejmuje również wykonywanie zleconych przez Państwa poszczególnych czynności takich jak:

  • sporządzenie lub weryfikacja ogłoszeń o zamówieniach lub o udzieleniu zamówienia,
  • sporządzenie lub weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • ekspertyzy i analizy w zakresie badania i oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert,
  • prowadzenie negocjacji,
  • pomoc w rozstrzyganiu środków ochrony prawnej, sporządzenie umów

Współpracujące z nami kancelarie świadczą usługi w zakresie pomocy prawnej polegającej na sporządzaniu opinii prawnych i zastępstwie procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Usługi doradcze dla wykonawców

Wykonawcom oferujemy doraźną pomoc w postępowaniach o zamówienia publiczne polegającą na:

  • weryfikacji ogłoszeń o zamówieniach,
  • weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • ekspertyz oraz analiz w zakresie badania i oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert,
  • prowadzeniu negocjacji oraz pomocy we wnoszeniu środków ochrony prawnej

Współpracujące z nami kancelarie świadczą usługi w zakresie pomocy prawnej polegającej na sporządzaniu opinii prawnych i zastępstwie procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

startPoprzedni artykuł123Następny artykułkoniec
Strona 1 z 3