WKRÓTCE
:

skrypt

Szanowni Państwo,

oddajemy do Państwa rąk napisany przez pracowników i współpracowników naszej firmy poświęcony zamówieniom publicznym, Skrypt zatytułowany:

„Zamówienia publiczne po zmianach – zagadnienia praktyczne”

pod redakcją Hanny Talago–Sławoj

Publikacja adresowana jest zarówno do osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych w instytucjach zamawiających, jak i do wykonawców ubiegających się o zamówienia. Zawiera omówienie teoretyczne, jak i praktyczne, wszystkich ważniejszych zmian ustawy Pzp wprowadzonych nowelizacją z 2016 r. Jest ilustrowana orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, a także sądów powszechnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Została napisana przez praktyków, mających ogromne doświadczenie zarówno w prowadzeniu postępowań, jak i doradztwie dla przedsiębiorców. Ma ten walor, że omawia najtrudniejsze zagadnienia, z jakimi na co dzień borykają się komisje przetargowe i wykonawcy startujący w przetargach.

Autorzy publikacji to wykładowcy, doradcy oraz pełnomocnicy procesowi przed KIO i sądami powszechnymi, którzy mogą poprowadzić nawet najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane postępowania, przygotować specyfikację, sporządzić umowę i zarządzać nią.

Nasz zespół obejmie opieką każdą firmę ubiegającą się o zamówienie. Skutecznie pomoże pokonać najbardziej skomplikowaną procedurę czy problemy związane z wykonaniem umowy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Z poważaniem

Hanna Niedziela
Prezes Zarządu COZP